עורך דין משנה סלטון - פלילי וצווארון לבן

מאמרים

ענישה למי שהורשע בעבירה של הלבנת הון

ענישה למי שהורשע בעבירה של הלבנת הון

ענישה על פי החוק

כדי לבטא את העמדה המוסרית הרואה בפעילות של הלבנת הון פעילות המסייעת משמעותית לפשיעה החמורה אשר יש להוקיעהּ ולהעניש בגינה בחומרה, חוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000 (להלן: "החוק") קובע מספר עבירות פליליות של הלבנת הון שעונשן נע בין 5 ל-10 שנות מאסר. הענישה בגין עבירת הלבנת הון היא בנוסף להענשת העבריין בגין ביצוע עבירת המקור (העבירה שבוצעה ושממנה הופקו רווחי הפשיעה), ופעמים רבות חמורה יותר מהענישה בגין עבירת המקור.

סעיף 3(א) לחוק

קובע את העבירה המרכזית של "הלבנת הון" שהיא עשיית פעולה ב"רכוש אסור" במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, מיקומו, תנועותיו או את עשיית הפעולה בו. "רכוש אסור" הוגדר כרכוש שמקורו במישרין או בעקיפין בעבירת מקור (רשימת העבירות, המכונות "עבירות מקור", מפורטת בתוספת הראשונה לחוק, וכוללת עבירות של שוחד, רצח, הימורים, מימון טרור ועוד), או ששימש או שאפשר ביצוע עבירת המקור, או שהיה מעורב ברכוש כאמור לעיל. העונש בגין עבירה זו הינו עד 10 שנות מאסר.

סעיף 3(ב) לחוק

קובע, כי "הלבנת הון" היא גם עשיית פעולה ברכוש או מסירת מידע כוזב במטרה שלא יהיה דיווח מטעם מוסד פיננסי, או במטרה שלא לדווח על הכנסת כספים לישראל או על הוצאתם ממנה או במטרה לגרום לדיווח בלתי נכון. על פי פסיקת בתי המשפט  עבירה זו אינה דורשת כי הרכוש שלגביו נמנע הדיווח או הועבר דיווח בלתי נכון יהיה רכוש אסור. העונש בגין עבירה זו הינו עד חמש שנות מאסר, ואם המידע הכוזב נמסר ביחס לרכוש אסור, העונש הינו עד עשר שנות מאסר.

סעיף 4 לחוק

קובע את האיסור לעשיית פעולה ברכוש אסור (שמקורו בעבירה) שהוא בשווי העולה על סכום של 150,000 ש"ח. העונש בגין עבירה זו הינו עד 7 שנות מאסר.

הענישה הלכה למעשה על ידי בתי המשפט

על פי הוראות חוק העונשין, בעת גזירת עונשו של נאשם על בית המשפט לקבוע, תחילה, את מתחם העונש ההולם לאירוע שבגינו הורשע הנאשם ולאחר מכן לגזור את עונשו של הנאשם בתוך מתחם זה.

בשל העובדה שעבירות הלבנת ההון מצטרפות ונלוות לעבירות המקור, מתחם העונש ההולם אשר נקבע על ידי בתי המשפט בפסיקה משתנה ותלוי במספר רב של משתנים. ככלל, ניתן לומר כי הענישה בגין עבירות של הלבנת הון תלויה ביחס ישר בעבירת המקור, מעבר לנתונים האחרים אותם מביא בית המשפט בחשבון לפי תיקון 113 לחוק העונשין, ולכן העונש יכול לנוע בין עונש של מאסר בפועל שיכול וירוצה בעבודות שירות ועד למאסר בפועל ממושך.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן