עורך דין משנה סלטון - פלילי וצווארון לבן

שירותים

עבירות מין

עבירות המין המהוות עבירה פלילית מפורטות בחוק העונשין (סימן ה' בפרק י' שעניינו פגיעות גוף) והן הורחבו תחת החוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח - 1998 בו עבירות המין מהוות הן עבירה פלילית והן עוולה אזרחית בגינה בית המשפט רשאי לפסוק פיצוי שלא יעלה על סך 120,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק. חשוב לדעת כי לעניין עבירה לפי סימן זה, אחת היא אם העושה עשה את המעשה או גרם שהמעשה ייעשה בו או באדם אחר.

עבירות מין

עבירות מין המהוות עבירה פלילית מפורטות בחוק העונשין (סימן ה' בפרק י' שעניינו פגיעות גוף) והן הורחבו תחת החוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח – 1998 בו עבירות המין מהוות הן עבירה פלילית והן עוולה אזרחית בגינה בית המשפט רשאי לפסוק פיצוי שלא יעלה על סך 120,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק. חשוב לדעת כי לעניין עבירה לפי סימן זה, אחת היא אם העושה עשה את המעשה או גרם שהמעשה ייעשה בו או באדם אחר.

לגבי חלק מעבירות מין קבע המחוקק כי העונש שיושת על מי שהורשע לא יפחת מרבע העונש המרבי שנקבע לאותה עבירה, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו, וכן קבע כי העונש לא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו על-תנאי.

 

עבירת האינוס (אונס)

מהו העונש הקבוע בחוק למי שאונס אישה?

העונש הקבוע בחוק העונשין למי שאונס אישה הוא 16 שנות מאסר בפועל, וכאשר האינוס נעשה בנסיבות מחמירות העונש הקבוע בחוק הינו 20 שנות מאסר בפועל. עבירת האינוס מגלמות ענישה בגין קיום יחסי מין עם אישה ללא הסכמתה, לרבות מצבים בהם האישה לא יכלה באמת להסכים (כמו במקרה של קטינה מתחת לגיל 14 או במקרים בהם ההסכמה הושגה במרמה או תוך ניצול מצב פיזי או נפשי).

איך מגדירים בחוק "אנס" ומהו אונס?

מי שבועל אישה (מחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה) בנסיבות הבאות עובר עבירה של אינוס שהעונש בגינה 16 שנות מאסר בפועל:

 1. שלא בהסכמתה החופשית;
 2. בהסכמת האישה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;
 3. כשהאישה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה;
 4. תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האישה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית;
 5. תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא הייתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית;

מהן הנסיבות המחמירות בגינן העונש הקבוע בחוק הוא 20 שנות מאסר בפועל?

מי שעובר עבירה של אינוס כמתואר לעיל בנסיבות הבאות, דינו 20 שנות מאסר בפועל.

 1. בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים;
 2. באיום בנשק חם או קר;
 3. תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;
 4. תוך התעללות באישה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו;
 5. בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.

עבירות המין - עבירה פלילית

עבירה של בעילה אסורה בהסכמה

עבירות מין בהם ישנם מקרים בהם גם אם ניתנה הסכמה, וההסכמה הינה אמיתית ומודעת, הרי שהבועל עובר עבירה של בעילה אסורה בהסכמה שהעונש שנקבע לה בחוק הוא 3 עד 5 שנות מאסר. מטרת המחוקק הייתה לשמור על אוכלוסייה מסוימת גם במקרים בהם ישנה הסכמה מלאה ואמיתית מצד האישה לקיים יחסי מין.

אילו מקרים מהווים עבירה של בעילה אסורה בהסכמה?

אדם עובר עבירה של בעילה אסורה בהסכמה כאשר:

 1. אדם בועל קטינה (מחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של הקטינה) שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 16 שנים, והיא אינה נשואה לו.
 2. אדם בועל קטינה שמלאו לה 16 שנים וטרם מלאו לה 18 שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין.
  בעניין זה החוק קובע כי מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה, שבעל קטינה שמלאו לה 16 שנים וטרם מלאו לה 18 שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לקטינה טיפול נפשי על ידו, ייחשב כאילו עשה את המעשה האמור תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.
 3. אדם בועל אישה שמלאו לה 18 שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי, דינו. במקרה כזה העונש הקבוע בחוק הוא 3 שנות מאסר ולא 5 שנות מאסר כמו במקרים הקודמים לעיל.

אך מה הדין כאשר שני נער ונערה מקיימים יחסי מין בהסכמה?

החוק קובע חריג לעבירת הבעילה האסורה בהסכמה, לפיו תהיה זו הגנה לנאשם שהבדל הגילים בינו לבין הקטין אינו עולה על שלוש שנים, אם הקטין הסכים למעשה ואם המעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם.

עבירה של מעשה סדום

אז מהו בעצם מעשה סדום?

מעשה סדום מוגדר בחוק ככל מעשה שיש בו החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם, והעונש הקבוע בחוק בגין עבירה של אינוס נע בין 3 ל-5 שנות מאסר בפועל. ואולם, העושה מעשה סדום באדם באחת הנסיבות של עבירת האינוס או באחת מהנסיבות המחמירות של עבירת האינוס כפי מפורט לעיל (בשינויים המחויבים) הרי שדינו כדין אונס.

המשמעות היא שבעוד שעבירת האינוס מדובר בהחדרה של איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה, הרי שבעבירה של מעשה סדום מדובר בהחדרה של איבר מאיברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם.

מכאן, גבר המחדיר את איבר מינו לפי הטבעת של גבר אחר שלא כדין, הרי הוא עובר עבירה של מעשה סדום ולא עבירה של אינוס, דהיינו גבר מבחינה משפטית לא יכול להיאנס!

מתי מעשה סדום מהווה עבירה פלילית?

 1. כאשר אדם עושה מעשה סדום באדם שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 16 שנים;
 2. כאשר אדם עושה מעשה סדום באדם שמלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה;

 

בעניין זה החוק קובע כי מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה, שבעל קטינה שמלאו לה 16 שנים וטרם מלאו לה 18 שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לקטינה טיפול נפשי על ידו, ייחשב כאילו עשה את המעשה האמור תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.

 

 1. כאשר אדם עושה מעשה סדום באדם שמלאו לו 18 שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות דינו מאסר 3 שנים ולא 5 שנים כמו במקרים לעיל.

אך מה הדין כאשר נער ונערה מקיימים יחסי מין בהסכמה במסגרתם נעשו בהסכמה מעשי סדום?

החוק קובע חריג לעבירת מעשה הסדום, לפיו תהיה זו הגנה לנאשם שהבדל הגילים בינו לבין הקטין אינו עולה על שלוש שנים, אם הקטין הסכים למעשה הסדום ואם המעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם.

עבירת מעשה מגונה

מהו מעשה מגונה?

מעשה מגונה מוגדר בחוק העונשין ככל מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. מדובר בהגדרה רחבה אשר יכולה לכלול בתוכה מספר רב של מקרים וסיטואציות, כך לדוגמא ליטוף ישבן של אחר יכול להוות מעשה מגונה ,אך חשוב לדעת כי החוק מחייב עשיית מעשה כלשהו, כך שאמירות מיניות לא יהוו מטבע הדברים מעשה מגונה. העונש בגין עבירה של מעשה מגונה נע בין 2 שנות מאסר בפועל ל- 10 שנות מאסר בפועל.

מה מהווה עבירה של מעשה מגונה?

מי שעובר עבירה של מעשה מגונה (מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים) בנסיבות הבאות עובר עבירה של מעשה מגונה שהעונש בגינה הוא 7 שנות מאסר בפועל:

 1. בהסכמת האישה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;
 2. כשהאישה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה;
 3. תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האישה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית;
 4. תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית;

מהן הנסיבות המחמירות בגינן העונש הקבוע בחוק הוא 10 שנות מאסר בפועל?

מי שעובר עבירה של מעשה מגונה כמתואר לעיל בנסיבות הבאות, דינו 10 שנות מאסר בפועל.

 1. בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים;
 2. באיום בנשק חם או קר;
 3. תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;
 4. תוך התעללות באישה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו;
 5. בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע המעשה המגונה בידי אחד או אחדים מהם.

מה עם יתר מקרים שלא נופלים תחת הנסיבות הקבועות בחוק כמפורט לעיל?

בכל מקרה אחר בנסיבות שאינן מאלו המפורטות לעיל קובע החוק כי העושה מעשה מגונה באדם בלא הסכמתו דינו מאסר 3 שנים, אך אם המעשה המגונה נעשה תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום באחד מאלה, כלפי האדם או כלפי זולתו, הרי שדינו של עובר העבירה מאסר של 7 שנים.

במקרה בו אדם עושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין שמלאו לו 14 שנים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, הרי שדינו מאסר 4 שנים.

בעניין זה החוק קובע כי מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה, שעשה מעשה מגונה באדם שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, ייחשב כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מלאו לאדם שש עשרה שנים, והמעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.

עבירת מעשה מגונה בפומבי

אדם העושה מעשה מגונה בפומבי (מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים) בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, או העושה מעשה כאמור בכל מקום שהוא תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו מאסר שנה.

במקרה בו אדם עושה, בכל מקום שהוא, מעשה מגונה בפני אדם שטרם מלאו לו 16 שנים, דינו מאסר 3 שנים.

עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע

במטרה להגן על אוכלוסיות מוחלשות, לרבות חסרי ישע וקטינים, קבע המחוקק ענישה מחמירה למי שמבצע עבירות מין (אינוס, מעשה סדום ומעשה מגונה) כלפי קטינים בתוך המסגרת המשפחתית (לרבות משפחת אומנה) וכלפי חסרי ישע.

מהם העונשים בעבירות מין כלפי בן משפחה או חסר ישע?

החוק מציג מגוון רחב של נסיבות בהן נעברה עבירת מין במשפחה או חסר ישע, והעונשים משתנים ממקרה למקרה ומגיעים עד ל- 20 שנות מאסר בפועל.

מה ההגדרה ל"בן משפחה"?

בן משפחה מוגדר כאחד מהבאים:

 1. הורה; בן זוגו של הורה אף אם אינו נשוי לו; סב או סבתא;

 

 1. מי שמלאו לו חמש עשרה שנים והוא אחד מאלה: אח או אחות; אח או אחות חורגים; דוד או דודה; גיס או גיסה. ואולם לענין עבירה של בעילה אסורה לפי סעיף קטן (ב) או של מעשה מגונה לפי סעיף קטן (ג)(3) שנעשו במי שמלאו לו 16 שנים, לא ייכללו דוד או דודה, גיס או גיסה בהגדרת "בן משפחה";

 

 1. אומן; בן זוגו של אומן אף אם אינו נשוי לו; אביו או אמו של אומן;

 

 1. מי שמלאו לו 15 שנים והוא אחד מאלה: בנו או בתו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה; אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה; ואולם לעניין עבירה של בעילה אסורה לפי סעיף קטן (ב) או של מעשה מגונה לפי סעיף קטן (ג)(3) שנעשו במי שמלאו לו 16 שנים, לא ייכלל בן זוג של בנו או בתו של אומן, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה בהגדרה "בן משפחה";

מיהו אחראי על קטין או על חסר ישע?

אחראי על קטין או על חסר ישע הוא כל אחד מאלה:

 1. הורה או מי שעליו האחריות לצרכי מחייתו, לבריאותו, לחינוכו או לשלומו של קטין או של חסר ישע – מכוח דין, החלטה שיפוטית, חוזה מפורש או מכללא, או מי שעליו האחריות כאמור לקטין או לחסר ישע מחמת מעשה כשר או אסור שלו;

 

 1. בן משפחה של קטין או של חסר ישע, שמלאו לו 18 שנים ואיננו חסר ישע, והוא אחד מאלה: בן זוגו של הורו, סבו או סבתו, צאצאו, אחיו או אחותו, גיסו או גיסתו, דודו או דודתו, בן זוגו של אומן, וכן הורהו של אומן, צאצאו של אומן, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה;

 

 1. מי שהקטין או חסר הישע מתגורר עמו או נמצא עמו דרך קבע, ומלאו לו 18 שנים; ובלבד שקיימים ביניהם יחסי תלות או מרות.

 

איך מוגדר חסר ישע?

חסר ישע מוגדר כמי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו;

עבירת מין של הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח – 1998 מוסיף על חוק העונשין וקובע עבירות המין המהוות הן עבירה פלילית והן עוולה אזרחית בגינה בית המשפט רשאי לפסוק פיצוי שלא יעלה על סך 120,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק.

מטרתו של החוק לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים.

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:

 1. סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

 

 1. מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;

 

 1. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;

 

 1. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

 

 1. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

 

 1. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם (לרבות עריכה או שילוב של כל אחד מהם, ובלבד שבנסיבות העניין ניתן לזהות את האדם), המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, ואולם במשפט פלילי או אזרחי לפי פסקה זו תהא זו הגנה טובה למפרסם אם מתקיים אחד מאלה:

 

(א)   הפרסום נעשה בתום לב, בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו;

(ב)   הפרסום נעשה למטרה כשרה;

(ג)    יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו;

 

 1. הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4) לעיל, המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה שלהלן, בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:
 • א. לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין;

 

 • ב. למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל; בפסקת משנה זו, "טיפול נפשי" – כהגדרתו בסעיף 347א לחוק העונשין;

 

 • ג. לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות;

 

 • ד. לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

 

 • ה. לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

 

 • ו. לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיום כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות;

 

 • ז. לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור; בפסקת משנה זו, "עובד הציבור" – כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין;

 

 • ח. לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן – תוך ניצול יחסי מרות או תלות.

 

מהי הענישה הפלילית בגין עבירה של הטרדה מינית או התנכלות?

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית. העונש בגין התנכלות או הטרדה מינית משתנה בהתאם למקרים משפורטים לעיל, והיא עלולה להגיע עד 4 שנות מאסר בפועל.

התנכלות והטרדה מינית – עוולה אזרחית

התנכלות והטרדה מינית מהוות, בנוסף להיותן עבירות פליליות, גם עוולה אזרחית בגינה בית המשפט רשאי לפסוק פיצוי שלא יעלה על סך 120,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק.

מהן חובות מעסיק למנוע הטרדה מינית במקום העבודה?

מעסיק חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, ולטפל בכל מקרה כאמור, ולשם כך עליו:

 • א. לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה;

 

 • ב. לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שידע אודותיהם, וכן לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.

 

 • ג. מעסיק המעסיק יותר מ-25 עובדים חייב, בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, כפי שקבע המעסיק; המעסיק יפרסם את התקנון בין עובדיו.

 

מעסיק שלא מילא את חובותיו לפי  החוק יהיה אחראי לעוולה אזרחית, או לעוולה אזרחית בשל פגיעה כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שעשה עובדו, או ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, במסגרת יחסי העבודה. לא פרסם מעסיק תקנון כאמור, דינו קנס, וקנס נוסף לכל שבוע שבו נמשכה העבירה, בשיעור הקנס הקבוע בחוק העונשין.

 

יצוין כי מרבית התביעות האזרחיות תחת חוק זה מתנהלות בבית הדין האזורי לעבודה שלו סמכות ייחודית לדון במקרים כאמור.

צריך ייצוג של עורך דין עבירות מין? השאיר פרטים!

דילוג לתוכן