עורך דין משנה סלטון - פלילי וצווארון לבן

מאמרים

חקירת קטינים כחשודים

חקירת קטינים כחשודים

רקע

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971 (המכונה בפי אנשי עולם המשפט "חוק הנוער") מסדיר את האופן שבו יש לחקור קטין החשוד בביצוע עבירה, שחרור ממעצר והליכים שלפני משפטו של הקטין.

בהמשך להמלצות שתי וועדות ציבוריות בראשות שופט בית המשפט העליון נכנס לתוקפו בחודש יולי 2009 תיקון מס' 14 לחוק הנוער אשר במסגרתו, בין היתר, נקבעו הכללים לחקירת קטין החשוד בביצוע עבירה, וכן הוחלו על קטינים תקופות מעצר קצרות מאלו שחלות על בגירים, וזאת על מנת להקטין את הנזק שעלול להיגרם להתפתחותו של קטין כתוצאה משהייה ארוכה במעצר. מטרת התיקון הייתה שיפור ההגנה על זכויותיו של קטין חשוד או נאשם, ומתן דגש לזכויות נוספות של קטין שעד לתיקון לא מצאו את ביטוי בחקיקה.

 

מיהו קטין?

קטין הינו מי שלא מלאו לו 18 שנים,  ולעניין חשוד ונאשם (לרבות בגיר) שביום הגשת כתב האישום נגדו לא מלאו לו 18 שנים.

 

הודעה על חקירת קטין חשוד או על מעצרו 

חוק הנוער קובע כי קטין החשוד בביצוע עבירה יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת הורהו, ואם לא ניתן לאתר את הורה הקטין במאמץ סביר – בידיעת קרוב משפחה בגיר או אדם בגיר אחר המוכר לקטין, כאשר החוק מחייב לשמוע את עמדת הקטין לעניין זהות אותו בגיר אחר. החריג לכלל הינו אם אין אפשרות לאתר מי מהם במאמץ סביר בנסיבות העניין.

קטין חשוד השוהה במעון יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת מנהל המעון וכן בידיעת הורהו, ואם לא ניתן לאתר את הורה הקטין במאמץ סביר – בידיעת קרוב אחר, אלא אם כן אין אפשרות לאתר מי מהם במאמץ סביר בנסיבות העניין.

הגיע קטין חשוד לתחנת המשטרה או הובא אליה, בין אם עצור ובין אם לא, יודיע על כך הקצין הממונה להורה הקטין בלא דיחוי לאחר שיידע את הקטין כי בכוונתו לעשות כן, ואם לא ניתן לאתר את הורה הקטין במאמץ סביר – לקרוב אחר, אלא אם כן אין אפשרות לאתר מי מהם במאמץ סביר בנסיבות העניין.

לא נמסרה הודעה להורה של קטין חשוד מחמת העדר אפשרות לאתרו כאמור באותם סעיפים קטנים, תודיע המשטרה להורה, כל עוד הקטין נתון בחקירה או במעצר, לפי המאוחר, בלא דיחוי, עם היווצרות האפשרות לאתרו.

אי מסירת הודעה להורה של קטין חשוד ולקרוב אחר מחמת העדר אפשרות לאתר מי מהם במאמץ סביר בנסיבות העניין תתועד בכתב;

קטין שהגיע לתחנת המשטרה או שהובא אליה כשאינו עצור, לא תימסר הודעה אם הקטין הביע התנגדות מנימוק סביר למסירת הודעה להורה או קרוב; היה הקטין עצור, יינתן לרצונו בעניין מסירת ההודעה משקל ראוי, בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו, ובלבד שתימסר הודעה כאמור לקרוב אחר;

החליט הקצין הממונה על מעצרו של קטין חשוד, יודיע על כך גם לקצין מבחן.

יידוע הקטין, תגובתו וכן התנגדותו ככל שהייתה, וכן החלטת הקצין הממונה ונימוקיה יתועדו על ידי הקצין הממונה בתיעוד חזותי, בתיעוד קולי או בכתב.

חקירת קטין חשוד בלא הודעה להורהו או לקרוב אחר

חקירת קטין חשוד בלא הודעה להורהו או לקרוב אחר 

על אף האמור לעיל לגבי החובה להודיע להורה הקטין או קרוב אחר, רשאי קצין מוסמך, בהחלטה מנומקת בכתב, להורות על הזמנת קטין חשוד שאינו עצור לחקירה או על חקירתו, בלי להודיע על כך להורהו, לקרוב אחר או למנהל מעון, לפי העניין, אם שוכנע כי הודעה כאמור עלולה:

(1)   לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של אדם אחר;

(2)   להביא לשיבוש הליכי החקירה בשל חשד סביר כי ההורה, הקרוב האחר, מנהל המעון או בן משפחתו של הורה הקטין או הקרוב האחר, היה צד לעבירה שבה חשוד הקטין;

(3)   חשש לפגיעה בביטחון המדינה.

הורה קצין מוסמך על הזמנת קטין חשוד שאינו עצור לחקירה או על חקירתו, בלא שהודיע להורה של הקטין, וחלפו 8 שעות מהגעתו של הקטין לתחנת המשטרה, או חדל להתקיים הטעם שהצדיק הזמנה לחקירה או חקירה בלי להודיע להורה, לפי המוקדם, תימסר להורה הקטין בלא דיחוי, הודעה על הימצאותו של הקטין בתחנת המשטרה ועל חקירתו;

הורה קצין מוסמך על הזמנת קטין חשוד שאינו עצור לחקירה או על חקירתו בלא שהודיע אף לקרוב אחר או למנהל המעון, לפי העניין, תימסר להורה הקטין בלא דיחוי, הודעה על הימצאותו של הקטין בתחנת המשטרה ועל חקירתו אם חלפו שש שעות מהגעתו של הקטין לתחנת המשטרה או חדל להתקיים הטעם שהצדיק הזמנה לחקירה או חקירה שלא בידיעתם, לפי המוקדם.

קצין נוער מחוזי מוסמך להאריך את פרקי הזמן האמורים אם שוכנע כי מתקיים אחד מאלה, ובלבד שפרק הזמן המרבי מהגעתו של הקטין לתחנת המשטרה לא יעלה על 8 שעות:

(1)   סכנה ממשית לשלומו של הקטין או לביטחונו;

(2)   חשש לשיבוש הליכי החקירה בעבירה מסוג פשע בשל חשד סביר כי ההורה או הקרוב האחר או בן משפחתו של מי מהם, היו צד לעבירה שבה חשוד הקטין;

(3)   פגיעה ממשית בביטחון המדינה.

נוכחות הורה או קרוב אחר בחקירת קטין חשוד

קטין חשוד שהוזמן לחקירה זכאי שהורהו או קרוב אחר יהיה נוכח בחקירתו, וכן זכאי הוא להיוועץ במי מהם, ככל הניתן לפני תחילת החקירה, אלא אם כן הביע הקטין התנגדות לכך מנימוק סביר או אם היה מוחזק במעצר. הורה או קרוב אחר של קטין חשוד יוזמן להיות נוכח בחקירה והחקירה תעוכב עד להגעתו.

ואולם, החוק מתיר חקירה של קטין ללא נוכחות הורה או קרוב אחר אם סבר קצין מוסמך כי אין במתן אפשרות לנוכחות ההורה או הקרוב האחר כאמור כדי להביא לאחד מאלה:

(1)   פגיעה בטובת החקירה או בטובת הקטין;

(2)   לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של אדם אחר;

(3)   להביא לשיבוש הליכי החקירה בשל חשד סביר כי ההורה, הקרוב האחר, מנהל המעון או בן משפחתו של הורה הקטין או הקרוב האחר, היה צד לעבירה שבה חשוד הקטין;

(4)   חשש לפגיעה בביטחון המדינה.

(5)   פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין;

(6)   סיכול או שיבוש של החקירה או של חקירתם או מעצרם של חשודים נוספים בקשר לאירוע שלגביו נחקר הקטין;

(8)   מניעת גילוי ראיה או תפיסת חפץ הקשור לעבורה שהקטין חשוד בביצועה;

(9)   סיכול של מניעת עבירות נוספות;

(10) מניעת שחרורם ממעצר של הקטין או של חשודים אחרים;

(11) חשיפת עניין הנוגע לצנעת חייו של קטין אחר.

קצין מוסמך רשאי להורות, בהחלטה מנומקת בכתב, על התחלת חקירתו של קטין בלי להמתין לנוכחות הורהו או קרוב אחר:

(1)   אם ההורה או הקרוב האחר לא הגיע לחקירה בתוך זמן סביר בנסיבות העניין מהמועד שבו הוזמן;

(2)   אם שוכנע כי המתנה כאמור עלולה להביא לאחד מאלה, ובלבד שחקירת הקטין בלא נוכחות הורהו או קרוב אחר תימשך רק כל עוד מתקיים הטעם שהצדיק את אי-ההמתנה כאמור:

(א)   פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין;

(ב)   סיכול או שיבוש של החקירה או של חקירתם או מעצרם של חשודים נוספים בקשר לאירוע שלגביו נחקר הקטין;

(ג)    מניעת גילוי ראיה או תפיסת חפץ הקשור לעבורה שהקטין חשוד בביצועה;

(ד)   סיכול של מניעת עבירות נוספות;

(ה)   מניעת שחרורם ממעצר של הקטין או של חשודים אחרים;

(3)   לא ניתן לאתר מי מהם במאמץ סביר.

הורה קצין מוסמך על חקירת קטין חשוד בלא הזמנת הורהו או קרוב אחר להיות נוכח עמו בחקירה, ינמק את החלטתו והיא תתועד בכתב.

הוחל בחקירתו של קטין חשוד בלי להמתין לנוכחותו של הורהו או של קרוב אחר, והגיע הורהו של הקטין או קרוב אחר לתחנת המשטרה במהלך החקירה, יורשה אותו אדם להיות נוכח בהמשך חקירת הקטין והחוקר ייתן לקטין הזדמנות להיוועץ באותו אדם במועד האפשרי הראשון בהתאם למהלך החקירה.

נכח הורהו של קטין או קרוב אחר בחקירת הקטין, לא יתערב במהלך החקירה ולא יצא מחדר החקירה, אלא אם כן התיר לו החוקר לעשות כן ובתנאים שיקבע; בטרם תחל חקירת קטין בנוכחות הורהו או קרוב אחר, יודיע החוקר להורה או לקרוב האחר, לפי העניין, על המגבלות החלות עליו כאמור.

ראה חוקר כי הורהו של קטין או קרוב אחר הנוכח בחקירת הקטין מפריע לחקירה באופן שאינו מאפשר לנהלה, מתערב בחקירה אף שהוזהר שלא לעשות כן או מאיים על הקטין באופן ישיר או מרומז, רשאי החוקר, בהחלטה מנומקת בכתב, להרחיק את ההורה או הקרוב האחר מן החקירה.

הודעה לקטין חשוד על זכויותיו בטרם חקירתו

בטרם ייחקר קטין חשוד, יודיע חוקר לקטין, בלשון המובנת לו בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו, על זכויותיו המפורטות להלן, נוסף על חובותיו לפי כל דין כלפי הקטין בהיותו חשוד:

(1)   זכותו להיוועץ בעורך דין ביחידות ולהיות מיוצג על ידי סניגור, וכן זכאות לפי חוק הסניגוריה הציבורית;

(2)   זכותו לנוכחות הורהו או קרוב אחר בחקירתו;

 

בטרם ייחקר קטין חשוד המצוי בסטאטוס של עצור, יודיע חוקר לסנגורו של הקטין על חקירתו, ואם אין לו סניגור יודיע כאמור לסניגוריה הציבורית כדי שתבחן את זכאותו לייצוג, אך אין בהודעה לסנגורו של הקטין או לסניגוריה הציבורית כאמור, כדי לעכב את החקירה.

חקירת קטין חשוד בשעות הלילה

קטין חשוד לא ייחקר בתקנת המשטרה בשעות הלילה, כאשר "שעות הלילה" מוגדרות כך:

(1)   לגבי קטין שטרם מלאו לו 14 שנים – השעות שבין 20:00 ל-7:00;

(2)   לגבי קטין שמלאו לו 14 שנים – השעות שבין 22:00 ל-7:00.

 

ואולם רשאי קצין מוסמך להורות, בהחלטה מנומקת בכתב, כי קטין חשוד ייחקר בשעות הלילה באחד מאלה:

(1)  העבירה שהוא חשוד בביצועה נעברה בסמוך למועד עיכוב הקטין או מעצרו;

(2)  העבירה שהוא חשוד בביצועה היא עבירה מסוג פשע, או עבירה מסוג עוון המנויה בתוספת, והקצין המוסמך שוכנע כי דחיית החקירה עלולה להביא לאחד מהמקרים הבאים:

 

(א)   פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין;

(ב)   סיכול או שיבוש של החקירה או של חקירתם או מעצרם של חשודים נוספים בקשר לאירוע שלגביו נחקר הקטין;

(ג)    מניעת גילוי ראיה או תפיסת חפץ הקשור לעבורה שהקטין חשוד בביצועה;

(ד)   סיכול של מניעת עבירות נוספות;

(ה)   מניעת שחרורם ממעצר של הקטין או של חשודים אחרים;

 

(3)  הקטין והורהו נתנו את הסכמתם לחקירה בשעות הלילה, ובלבד שלא תתאפשר חקירתו של הקטין בשל הסכמתם כאמור אחרי השעה 00:00.

 

בסופו של יום יש לזכור כי העיקרון המנחה בחוק הנוער הינו כי לא יוחלט על מעצרו של קטין אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעתה בחירותו פחותה, והמעצר יהיה לפרק הזמן הקצר ביותר הנדרש לשם השגת המטרה; בקבלת החלטה על מעצרו של קטין, יובאו בחשבון גילו והשפעת המעצר על שלומו הגופני והנפשי ועל התפתחותו.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן