עורך דין משנה סלטון - פלילי וצווארון לבן

מאמרים

עבירה של תקיפת זקן

עבירה של תקיפת זקן

בשנת 2008 ולאחר מקרים רבים של תקיפה ושוד של אנשים מבוגרים בישראל, הכניס המחוקק תיקון לחוק העונשין (סעיף 368ו לחוק העונשין) הקובע ענישה מחמירה לאדם המורשע בעבירה של תקיפת זקן.

מיהו זקן?

בהתאם לחוק העונשין, "זקן" הינו אדם שמלאו לו 65 שנים. העבירות של תקיפת זקן המוגדרות בסעיף 368ו לחוק וחומרת הענישה בגינן, זהות לעבירות המוגדרות בסעיף 368ב לחוק העונשין (תקיפת קטין או חסר ישע). מיקומה של העבירה בספר החוקים תחת עבירות כלפי קטינים ונכים, וכן הגדרתה בהקבלה לתקיפת קטינים וחסרי ישע, נועדו להשוות בין האוכלוסיות השונות אשר כולן נתפסו על ידי המחוקק כאוכלוסיות חלשות הזקוקות להגנה בצורה זהה.

וחשוב לדעת: מלשון החוק עולה כי הקביעה אם נפגע העבירה הינו זקן או לא תלויה אך ורק בגילו של נפגע העבירה, ללא קשר למצבו הנפשי, הבריאותי או הפיזי.

מהו העונש למי שתוקף זקן?

עבירת התקיפה מוגדרת בסעיף 378 לחוק העונשין ולפיה:

"המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה; ולעניין זה, הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות".

בהתאם לסעיף 368ו הענישה בגין תקיפת זקן תלויה בתוצאה שנגרמה לזקן מהתקיפה:

"התוקף זקן וגורם לו חבלה של ממש, דינו – מאסר חמש שנים.

התוקף זקן וגורם לו חבלה חמורה, דינו – מאסר שבע שנים".

ההחמרה בעבירה של תקיפת זקן לעומת עבירות אחרות בחוק העונשין באה לידי ביטוי בחובת בית המשפט להשית על מי שהורשע בעבירה של תקיפת זקן עונש מאסר של ממש (להבדיל מעונש של מאסר על תנאי שאף הוא נחשב לעונש מאסר), אלא אם ישנם טעמים מיוחדים שיירשמו:

"הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה, יוטל עליו עונש מאסר, שלא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים שיירשמו, כולו על-תנאי".

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן